Wanneer biedt Fiduciary Care uitkomst?
Hieronder schetsen wij een aantal situaties die wij uit de dagelijkse praktijk kennen en waar wij bij uitstek geschikt zijn om cliënten van dienst te kunnen zijn en te begeleiden.

Vertrouwde en beschikbare kandidaten blijken schaars
Regelmatig komt het voor dat het voor particulieren en families lastig is om een vertrouwenspersoon te vinden die voldoende objectief, deskundig en onafhankelijk is om verschillende rollen in hun (levens)testament, schenkingsakte, polis van levensverzekering of beheerssituatie te vervullen. Wij bieden een professionele dienstverlening, ook als bijvoorbeeld achtervang als uw eerste keus op het moment suprême toch niet beschikbaar blijkt.

Voorkomen uitbuiting en ander misbruik van ouderen
Er is regelmatig aandacht voor: mensen die door het ouder worden of door langdurig ziek zijn hun bezittingen zelf niet goed meer kunnen beheren en verzorgen. Vaak kunnen of willen de kinderen deze rol slechts tijdelijk vervullen. Ouderen zijn kwetsbaar voor uitbuiting. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks ongeveer dertigduizend ouderen worden getroffen door enige vorm van financieel misbruik. In 85% van de gevallen is de dader een familielid.

Aanstelling als executeur, bewindvoerder of boedelafwikkeling
Een lastige rol. In een hectische periode binnen de familie je neutraal en objectief opstellen en de familieverhoudingen zo min mogelijk beschadigen is moeilijk. Is er wel het noodzakelijke vertrouwen van de familie? De belangen zijn vaak groot, evenals het afbreukrisico. Hoewel er een wet is verschenen die de risico’s van het eigen vermogen van erfgenamen beter beschermd, wordt vaak geadviseerd om beneficiair te aanvaarden. Dat is inderdaad vaak verstandig. Echter, beneficiaire aanvaarding zet de executeur buiten spel en brengt een formele procedure op gang met een officiële boedelbeschrijving en -verdeling die door de rechter wordt getoetst. Daar haken erfgenamen vaak af.

Toezicht is de sleutel tot vertrouwen
Bij het opstellen van een (levens)testament worden vaak executeur, bewindvoerder, bewaarder in een tweetrapsmaking en gevolmachtigde(n) aangesteld. De besluitvormingsroute die daarbij wordt gelopen is: Waartoe dient de aanstelling - Wie is hiertoe (het meest) geschikt - Wie houdt toezicht op de rolvervulling/verantwoording? U kunt ons voor ieder van deze rollen inschakelen, maar vaak is er iemand uit de kring van familie en vrienden die een rol kan vervullen. De rol die vervolgens zo belangrijk is voor het vertrouwen dat de familie heeft in de aangestelde is: die van toezichthouder. En nu juist een vertrouwde objectieve en breed geaccepteerde toezichthouder is vaak lastig te vinden....

Familiebedrijven
Als er een onderneming bij betrokken is, vergt de begeleiding extra aandacht en deskundigheid. Verwevenheid van familiesysteem en bedrijfssysteem geeft aanzienlijke extra complicaties. De fiscale, juridische en financiële complexiteit neemt ook exponentieel toe. Dat goed bij elkaar brengen en houden vergt veel kennis en ervaring op dit specifieke terrein. Een lid van de familie en/of het bedrijf is nooit helemaal objectief en zal door anderen zelden als neutraal worden gezien, terwijl het wel om aanzienlijke vermogens en precaire verhoudingen gaat.

Familiestichting, Stichting Administratiekantoor, Goede Doelen Stichting en Pensioen/Stamrecht-bv, VBI of Fonds voor Gemene Rekening
De familie zorgt over het algemeen voor de invulling van het Bestuur, de Raad van Toezicht/Beschermheren, de Raad van Commissarissen, enzovoorts. Toch is het zeer regelmatig gewenst dat één of een paar objectieve buitenstaanders, liefst met verstand van zaken natuurlijk, een neutrale en deskundige rol spelen.

Kinderen – vermogensbewind
In geval van overlijden van ouders krijgen de kinderen de zorg over vermogen. Het zogenaamde Ferrari-syndroom ligt op de loer. Bewind is een mogelijke oplossing hiervoor.

Oudere kinderen – emigratie / expats
Als oudere kinderen naar het buitenland vertrekken kan het van belang blijken, of soms gewoon handig zijn, dat sommige vermogensbestanddelen in Nederland worden beheerd of bestuurd.

Second opinion - expert opinion - onafhankelijke bemiddeling
Bij het inrichten van een familievermogensplanning of het opstellen van een familiestatuut willen betrokkenen vaak vóór de definitieve afronding nog eens een volstrekt onafhankelijke en professionele second opinion om zeker te zijn dat er niet ergens een cruciale verkeerde afslag wordt genomen of over het hoofd gezien. De afwikkeling van nalatenschappen is vaak een emotioneel en onzeker proces. Er is natuurlijk veel verdriet en soms een langdurig proces van rouwverwerking. Maar ook liggen oude en nieuwe conflicten op de loer in veranderende rolpatronen. Beschikken alle betrokkenen over dezelfde informatie? Ervaart iedereen een rechtvaardige afwikkeling? Met respect voor zijn of haar positie? Het speelveld is in ieder geval complex, formele aspecten zijn belangrijk en ingewikkeld, de belangen zijn groot. U kunt ons inschakelen voor bijvoorbeeld een second opinion voordat de handtekeningen worden gezet, een expert opinie ter beslechting van een controversieel onderwerp, een bemiddelende rol als onafhankelijke en professionele onderhandelingsspecialist.

Patchwork families
Ontwikkelingen van de laatste decennia zijn de samengestelde gezinnen en cross border huwelijken. Echtscheidingen, kinderen bij verschillende vaders, nieuwe relaties van gescheiden ouders, buitenlandse invloeden door relaties met (van oorsprong) buitenlandse partners, de nieuwe werkelijkheid kan zeer complex zijn.
Sommige LHBT relaties vereisen extra vertrouwelijkheid en een juiste estate planning.

Andere internationale aspecten
De internationale aspecten kunnen zeer divers zijn. Het kan gaan om huwelijken of samenlevingsrelaties met buitenlanders, Partners kunnen zowel in als buiten Nederland wonen. Of gezinsleden wonen allemaal ergens anders. Nederlanders die in het buitenland gaan wonen (expats, emigratie) of vermogen in het buitenland hebben zoals een vakantiewoning, bankrekening of een in het buitenland gedreven (onderdeel van) een onderneming, kunnen behoefte hebben aan deskundige ondersteuning in het buitenland of beheer van in Nederland gebleven vermogen. Steeds vaker zijn familieleden betrokken bij een SPF, Trust, buitenlandse Holding, Foundation of andere rechtsfiguur. Het samengaan van buitenlandse regelgeving en belastingheffing met de Nederlandse is complex en kan tot vreemde uitkomsten leiden.

Unieke service voor afwikkeling van boedels met internationale aspecten
Het komt regelmatig voor dat nalatenschappen met internationale dimensies tot problemen en onzekerheid leiden. Betrokkenen zijn lastig bereikbaar of houden zich onbereikbaar, er zijn sneller tegengestelde belangen en precaire relaties door buitenlandse invloeden, of dat nou culturele, juridische, fiscale of familiaire aspecten zijn. Soms is iedereen van goede wil maar gaat het gewoon om praktische barrières. Wij hebben een uitgebreid netwerk van specialisten in vele landen en kunnen dat voor u inzetten om zaken weer vlot te trekken en de afhandeling niet langer te laten duren of meer te laten kosten, dan noodzakelijk is. Ook (dreigende) conflicten over de grens kunnen wij heel vaak met ons netwerk en aanpak vroegtijdig oplossen.

Wat doen we niet?
Wij zijn niet ingericht als vermogensadviseur of trustkantoor.
Wat wij dus in ieder geval niet doen is het verstrekken van advies over vermogensbelegging, dat is voorbehouden aan DNB en AFM gecontroleerde partijen. Wij zorgen ook niet voor (WTT gereguleerd) bestuur over en het bieden van een vestigingsplaats of kantooradres voor (buitenlandse) vennootschappen en (rechts)personen.